۱۷ خرد

بزرگ‌ترین و جامع‌ترین همایش تخصّصی انتخاب‌رشته و معرّفی رشته‌های دانشگاهی (راز انتخاب)

کی از چالش‌هایی که مدیران منابع انسانی با آن روبرو می‌شوند توانمندتر کردن نیروی انسانی در همه سطوح است،
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
زمان 8:00 بعد از ظهر - 5:00 صبح
آدرس: تهران سعادت آباد دفتر مرکزی
۱۰ آذر

منابع انسانی هوشمند با کوچینگ

کی از چالش‌هایی که مدیران منابع انسانی با آن روبرو می‌شوند توانمندتر کردن نیروی انسانی در همه سطوح است،
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
زمان 8:00 بعد از ظهر - 5:00 صبح
آدرس: تهران سعادت آباد دفتر مرکزی