قوانین و مقررات

بدون ديدگاه
 • امتحانات میان ترم و پایان ترم طبق برنامه مشخص برگزار میگردد. امتحانات پایان ترم ممکن است در زمانی غیر از روز و ساعت تشکیل کلاس در طول ترم برنامه ریزی شوند و تغییر زمان برگزاری امتحانات فوق قابل تغییر نیست.
 • زبان آموزانی که به هر دلیل نتوانند در امتحانات میان ترم و یا پایان ترم شرکت نمایند غائب و مردود (Absent fail) اعلام خواهند شد.
 • نتایج امتحانات در تاریخ مشخص شده بر روی سایت آموزشگاه قرار می گیرد.
 • پس از اعلام نتایج اعتراض به نمرات میان ترم، پایان ترم و فعالیت کلاسی و تغییر نمره نهایی امکان پذیر نیست.
 • در هر کلاس زبان آموزی که بالاترین نمره را کسب میکند و نمره پایانی وی بیشتر از ۹۵ می باشد و در صورت نداشتن غیبت بیش از یک جلسه به عنوان زبان آموز ممتاز( (Top انتخاب می شود
 • زبان آموزانی که در یک سطح دو ترم متوالی مردود شوند بایستی در امتحان تعیین سطح ترم بعد شرکت نمایند.
 • حداقل نمره قبولی در امتحانات موسسه ۷۵ می باشد.

بارم بندی امتحانات به شرح زیر است:

 • امتحان کتبی:               میان ترم (۲۰)        پایان ترم (۲۰)

 • مهارت خوانداری:           میان ترم (۱۰)         پایان ترم (۱۰)

 • مهارت شنیداری:           میان ترم (۱۰)          پایان ترم (۱۰)

 • مهارت صحبت کردن:     میان ترم (۱۰)          پایان ترم (۱۰)

۱-استفاده از پوشش مناسب و طبق شئونات اسلامی

۲-خودداری از استفاده وسایل تجملی و آرایشی و پرهیز از به همراه آوردن وسایل غیر ضروری

۳-برخورد مناسب و رعایت ادب و احترام نسبت به مدیران، مدرسان و کارکنان آموزشگاه و سایر زبان آموزان

۴-رعایت بهداشت و نظافت فردی و عمومی و همکاری با مسئولین در پاکیزه نگه داشتن فضای آموزشی

۵-رعایت کلیه مقررات آموزشی و اجرایی

– تاخیر در حضور و تعجیل در خروج موجب اختلال در نظم کلاس می گردد بنابراین هر ۳ جلسه تاخیر یا تعجیل تا ۱۵ دقیقه برابر ۱ جلسه غیبت محسوب می گردد.

– در صورت غیبت بیش از ۳ جلسه در هر ترم زبان آموز مجاز به ادامه تحصیل در کلاس مورد نظر آن ترم می باشد ولی از شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم محروم می گردد.

– آموزشگاه می تواند از زبان آموز خاطی به مدت یک ترم ثبت نام به عمل نیاورد.

– زبان آموزانی که مرتکب تخلفات مکرر و عدم رعایت شئونات اخلاقی و ادب نسبت به مدرسان و کارکنان آموزشگاه شوند بطور دائم از تحصیل در آموزشگاه محروم خواهند شد.

نوشتن دیدگاه